Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.3.2017

 

1. Obecné pravidla a podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP” ) platí pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího dostupné na adrese www.jemm.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Prodávající zboží je společnost JEMM club s.r.o., se sídlem: Kamenec 388, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 27349608, DIČ: CZ27349608, Zapsána v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 32553, telefon +420 604 928 675.

Kupující je spotřebitel, nepodnikající právnická osoba nebo podnikatel. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit při platbě v hotovosti kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Nepodnikající právnická osoba je právnická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím jedná mimo rámec své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (např. bytová družstva, nadace a obecně prospěšné společnosti).

Podnikatel je právnická nebo fyzická osoba naplňující znaky uvedené v ustanoveních § 420 – 422 občanského zákoníku. Podnikatel je zejména ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Zbožím prodávaným prostřednictvím webového rozhraní jsou všechny hmotné věci sloužící pro paragliding (vyjma dárkových poukazů) a další obdobné zboží blíže specifikované a zobrazované na webovém rozhraní.

Službou se pro tyto obchodní podmínky rozumí nabízené služby nehmotného charakteru v oblasti paraglidingu, tzn. kurzy, školení, výcviky, zájezdy, dárkové poukazy a další služby zobrazované a popsané na webovém rozhraní.

 

2. Objednávka, uzavření smlouvy

Informace o zboží uvedené v internetovém obchodě prodávajícího nejsou závaznou nabídkou a mají pouze informativní charakter. Fotografie uvedené na stránkách obchodu mají ilustrativní charakter.

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí dle propagačních materiálů prodávajícího. Jakékoliv odchylky od propagačních materiálů prodávajícího uvedené v objednávce kupujícího nejsou pro smluvní strany právně závazné. K uzavření kupní smlouvy dochází potvrzením objednávky ze strany prodávajícího zaslaným na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. V případě, že v tomto potvrzení kupující nalezne jakoukoliv nesrovnalost, má povinnost neprodleně prodávajícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen uvedených v objednávce kupujícího. Pro smluvní strany je závazná cena uvedená v potvrzení objednávky. Pokud kupující s cenou uvedenou v potvrzení objednávky nesouhlasí, neprodleně svůj nesouhlas oznámí prodávajícímu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Pokud u zboží není uvedena cena, znamená to, že cena je neveřejný údaj a kupující ji může poptat dotazem na objednavky@jemm.cz.

 

3. Odvolání objednávky ze strany kupujícího

Objednávka kupujícího je považována za závaznou jejím odesláním a přijetím potvrzovacího mailu o přijetí objednávky. Do uplynutí této doby má kupující možnost objednávku telefonicky nebo emailem  bez udání důvodu odvolat.

 

4. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající má právo odstoupit od smlouvy (zrušit jakoukoliv potvrzenou objednávku kupujícího nebo její část), a to v následujících případech:

 • objednané zboží se již nevyrábí nebo se nedodává na český trh,
 • výrazným způsobem se změnila výrobní nebo velkoobchodní cena objednaného zboží, nebo
 • objednávka kupujícího obsahuje odchylky od propagačních materiálů prodávajícího.

Po odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícího neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky ohledně případné domluvy na dodání jiného zboží nebo jiném postupu.

 

5. Zvláštní práva spotřebitelů na odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

Spotřebitel může od smlouvy sjednané na dálku odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. V rámci péče o zákazníky a snížení rizika při nákupu zboží poskytuje prodávající stejná práva od kupní smlouvy odstoupit a žádat vrácení peněz také nepodnikajícím právnickým osobám.

Odstoupení od smlouvy spotřebitel prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy nebo prodejního dokladu, bankovní spojení a způsob vrácení zboží.

Spotřebitel je povinen do 14 dní od okamžiku odstoupení od smlouvy prodávajícímu zaslat (nikoliv na dobírku) nebo předat zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno prodávajícímu kompletní, nesmí jevit známky opotřebení či poškození) včetně kopie útržku z dobírkové nebo balíkové složenky. Náklady vrácení zboží nese spotřebitel.

Prodávající je povinen spotřebiteli vrátit kupní cenu do pěti pracovních dní, nikoliv však dříve, než od spotřebitele obdrží vrácené zboží. Kupní cena bude vrácena na bankovní účet zákazníka.

Je-li vrácené zboží poškozeno nebo není-li kompletní, je prodávající oprávněn vůči spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15,120 00 Praha 2, Email:adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 • poskytování služeb, které byly splněny s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

Odstoupení v ostatních případech.

Bude-li umožněno kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

 

6. Reklamace, vrácení zboží, práva a povinnosti z vadného plnění

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména že,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 • se věc hodí k účelu, ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

 • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
 • vyplývá-li to z povahy věci.

Pro Kupujícího podnikatele je lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, a to v délce do dvanácti (12) měsíců.Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit (písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace).

V této lhůtě je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • bezplatné odstranění vady opravou;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

7. Dodací podmínky, termíny

Místem plnění při koupi zboží je sídlo, bydliště nebo místo podnikání kupujícího uvedené v objednávce, neuvede-li kupující v objednávce místo jiné.Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny.

Prodávající dodá zboží v co nejkratší možné době. Zboží na skladě je odesíláno zpravidla do druhého pracovního dne, ostatní zboží zpravidla po předchozí dohodě prostřednictvím emailové komunikace, která proběhla před uzavřením kupní smlouvy. Vzhledem k objemu a počtu výrobců nabízeného zboží nelze mít všechen sortiment skladem. U některého druhu zboží je pak dodávka závislá na lhůtě dodání zboží výrobcem, zejména u takového druhu zboží, které se skládá z jednotlivých částí nakonfigurované zákazníkem dle jeho výběru (např. helmy, ke kterým je možno dokoupit různé typy elektroniky) a tyto části pak ani výrobce nemusí mít skladem. O delší dodací lhůtě je kupující neprodleně informován prostřednictvím emailu po provedení objednávky.

Zboží bude dodáváno v běžných papírových či jinak obvyklých obalech, nevyplývají-li z jeho povahy či z ujednání účastníků požadavky speciální.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e- mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

 

8. Platební podmínky, doprava

JEMM club s.r.o. akceptuje tyto následující platební podmínky:

 • platba v hotovosti při nákupu zboží na adrese: Dvořákova 780, 73911 Frýdlant nad Ostravicí
 • kartou při osobním převzetí zboží
 • platba předem bankovním převodem
 • dobírkou dopravci

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví JEMM club s.r.o., avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím. Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

JEMM club s.r.o.  zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

 • osobní odběr
 • zasílání přepravní službou po celé ČR -GLS, Geis, DPD, Česká pošta, Zásilkovna;
 • zasílání Toptrans pro nadrozměrné zboží (nad 50 kg, nebo jeden rozměr nad 2m)

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému JEMM club s.r.o.  a Tomáš Lednik nenesou zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

Objednávky služeb lze hradit pouze bankovním převodem na základě emailové korespondence do 2 dnů po přijetí objednávky s kupujícím a to buď formou zálohy nebo celkové úhrady předem. Neuhradí-li kupující tuto zálohovou či finální platbu řádně a včas, objednávka je stornována. Kupující může v takovém případě možnost objednat službu tvorbou nové objednávky. Kupující bude informován o stavu vyřízení objednávky e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Služby jako výcviky, školení, kurzy a zájezdy probíhají ve městech, kde se daná služba koná, tato místa jsou zapsána v objednávkovém formuláři.

V případě, že se kupující nebo jím v objednávce nahlášený účastník služby nemůže z důležitých důvodů zúčastnit, může kupující kontaktovat péči o zákazníky e-mailem na adrese: objednavky@jemm.cz. V případě, že se účastník nezúčastní plnění předmětu služby před začátkem akce, má prodávající právo uplatnit storno podmínky uvedené na svém webovém rozhraní ww.jemm.cz. V případě, že kupující odstoupí od služby v průběhu jejího plnění, má právo na dokončení této služby v náhradním termínu.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu termínu nebo místa konání služby. V takovém případě prodávající informuje kupujícího e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Kupující má právo požadovat vrácení celé zaplacené částky zpět nebo si vybrat jiný termín a místo školení. O provedené volbě je kupující povinen informovat prodávajícího e-mailem na emailovou adresu: objednavky@jemm.cz.

 

9. Ochrana osobních dat

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje o kupujícím a o jeho nákupech byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.

Prodávající prohlašuje, že plně respektuje zákon na ochranu osobních údajů, neposkytuje žádné informace třetím osobám (s výjimkou smluvního dopravce za účelem dodání zboží).

 

10.  Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán (po uplynutí doby dle bodu 3 těchto VOP).

 

11. Obchodní podmínky pro Bazar

Při prodeji použitého zboží prodávající ze zákona neodpovídá za vady, které se projeví později, než při převzetí zboží. U prodeje použitého zboží se záruka nevztahuje na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře běžného opotřebení.

Kupující nákupem bazarového zboží souhlasí se zkrácením doby pro uplatnění práv z vadného plnění na 6 měsíců podle § 2168 NOZ.

Veškeré nepopsané skutečnosti v této sekci se řídí občanským zákoníkem.

Prodej bazarového zboží se dále řídí § 2167 písm. c) a § 2168 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.